つたえる はつおん

Cùng luyện tập cảm nhận phách trong tiếng Nhật với từ vựng đã biết - Luyện tập vừa phát âm vừa hình dung mẫu nhịp điệu trong tiếng Nhật -

Giới thiệu tổng quan

企画者:木下直子

Các bước thực hiện

1. Hình dung mẫu nhịp điệu của từ vựng

* tan gồm đơn âm tiết + phách đặc biệt, hoặc là nguyên âm đôi

2. Phân loại từ vựng đang học theo từng mẫu

3. Phát âm theo từng mẫu nhịp điệu

Trường hợp chỉ tìm được duy nhất 1 từ vựng, lặp lại từ đó trên 3 lần.
Hãy phát âm mà không ngắt thành từng từ và hình dung mẫu nhịp điệu.
Sau khi có thể phát âm, thêm vào đằng sau từ vựng những trợ từ(+は・が・を・にv.v.)và luyện tập.

* Hãy cùng thử luyện tập phát âm với nhiều mẫu nhịp điệu nhé!