つたえる はつおん

Học phát âm qua video

Nhịp điệu

Cùng luyện tập cảm nhận phách trong tiếng Nhật với từ vựng đã biết - Luyện tập vừa phát âm vừa hình dung mẫu nhịp điệu trong tiếng Nhật - Cùng sử dụng máy đếm nhịp và luyện tập nhịp điệu trong tiếng Nhật nào! - Luyện tập phát âm từ vựng có chứa phách đặc biệt - Cùng kiểm tra nhịp điệu trong tiếng Nhật của mình nào! – Luyện tập sử dụng phần mềm phân tích ngữ âm Praat – Cùng chuyển động cơ thể và nắm bắt nhịp điệu nào! Cùng luyện tập nhịp điệu tiếng Nhật với âm đánh nhịp Nhận biết nhịp điệu tiếng Nhật qua trò chơi cử động tay nào!

Trọng âm

Cùng kiểm tra trọng âm tiếng Nhật của mình nào! – Luyện tập sử dụng phần mềm phân tích ngữ âm Praat – Cùng thử tra cứu trọng âm của từ vựng tiếng Nhật nào! – Sử dụng tính năng tìm từ của OJAD – Cùng nắm quy tắc trọng âm của động từ trong tiếng Nhật nào! Cùng nắm quy tắc trọng âm của từ tượng thanh, từ tượng hình trong tiếng Nhật nào! Cùng nắm quy tắc trọng âm của danh từ ghép nào! Cùng nhận biết sự cao thấp trong tiếng Nhật bằng cơ thể nào!

Ngữ điệu

Cùng phát âm dễ nghe dễ hiểu nào! – Luyện tập dùng dấu ngắt nghỉ – Cùng luyện tập bằng cách nghe phát âm mẫu bài văn của mình nào! Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào「そうですか」 Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào!「いいですよ」 Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào!「きれいじゃない」 Cùng phát âm trôi chảy bằng phương pháp Shadowing nào! Hãy nói một cách dễ hiểu nào!

Nguyên âm và phụ âm

Cùng nắm cách phát âm「Hàng ざ」nào! Cùng nắm cách phát âm「つ」nào! Cùng luyện tập phát âm kết hợp với chuyển động cơ thể nào! – Luyện tập「か・が」và「た・だ」– Cùng phân biệt và phát âm「âm hàngな」và「âm hàngら」nào!

Cảm xúc

Cùng nắm cách nhấn mạnh nào! Cùng biết cách diễn đạt lịch sự nào! Cùng luyện tập dùng Aizuchi nào! Cùng thử sử dụng thán từ trong tiếng Nhật nào! Cùng thử đóng vai nhiều nhân vật nào!

Phương ngữ

Cùng nói tiếng địa phương Osaka nào! Cùng nói tiếng địa phương Hiroshima nào!