つたえる はつおん

Ngữ điệu

Ngữ điệu là ① sự lên xuống của giọng nói trong toàn bộ câu văn, ② sự lên xuống của giọng nói ở cuối câu. Ngữ điệu tiếng Nhật cũng giống như nhiều ngôn ngữ khác, khi thay đổi sự lên xuống của giọng nói thì ý đồ giao tiếp của người nói cũng sẽ thay đổi theo. Chẳng hạn như ① trong câu trần thuật, giống như chữ “へ” Hiragana, chúng ta phát âm bằng cách lên giọng ở đầu câu rồi dần dần xuống giọng. ② Khi đặt câu hỏi, chúng ta phát âm là “食べる↗”, nhưng khi trả lời thì sẽ là “食べる↘”.

そうですか ほんとう 〜じゃない そうですね

Học phát âm qua video

Cùng phát âm dễ nghe dễ hiểu nào! – Luyện tập dùng dấu ngắt nghỉ – Cùng luyện tập bằng cách nghe phát âm mẫu bài văn của mình nào! Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào「そうですか」 Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào!「いいですよ」 Cùng truyền đạt cảm xúc của mình nào!「きれいじゃない」 Cùng phát âm trôi chảy bằng phương pháp Shadowing nào! Hãy nói một cách dễ hiểu nào!